Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen zijn een herinnering voor ieder van hen, omdat het normaal is dat er een meningsverschil tussen hen ontstaat, en dit was niet ver van de huizen van de metgezellen, en zelfs van het huis van de Boodschapper. vrede en zegeningen zij met hem. Maar het respect van elke partij voor de ander en hoe daarmee om te gaan als er zich een probleem voordoet, is het belangrijke verschil tussen wat er nu gebeurt en wat er voorheen gebeurde. De koranverzen zijn duidelijk en expliciet over hoe om te gaan tussen echtgenoten en hoe ze hun problemen kunnen oplossen. In feite reikt het zelfs nog verder dan dat, en dat is wanneer het voor hen onmogelijk is om tien te zijn. Daarom hebben de verzen de etiquette van echtscheiding verduidelijkt en wat er in die periode van de echtgenoten wordt verlangd.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

“Inderdaad, God gebiedt gerechtigheid, naastenliefde en het geven aan iemands verwanten, en verbiedt onfatsoenlijkheid, gruwel en overtreding. Hij spoort u aan zodat u eraan denkt. ” “.

Soera An-Nahl, vers 90.

“En als een vrouw ongehoorzaamheid of verlating van haar man vreest, dan rust er geen schuld op haar als zij onderling vrede sluiten, en vrede is beter. ۚ En als je goed doet en Allah vreest, dan is Allah zeker op de hoogte van wat jij doet.” Doen.”

Soera An-Nisa, vers 128.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

Mis ook de kans niet om te kijken: verzen en smeekbeden voor de man om zijn vrouw te onderwerpen

Verzen om harten tussen echtgenoten te verzoenen

“Dus reageerden Wij op hem en gaven hem Yahya en stelden zijn vrouw voor hem vast. Zij haastten zich inderdaad om goede daden te verrichten, en zij riepen Ons aan uit hoop en angst, en dat was voor Ons nederig nederig. ”

Soera Al-Anbiya, vers 90.

“En God heeft uit uw midden vrouwen voor u gemaakt, en uit uw vrouwen kinderen en kleinkinderen voor u gemaakt, en u van goede dingen voorzien. Geloven zij dan in de leugen en in de genade van God? Zij geloven niet.”

Soera An-Nahl, vers 72.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

Koranverzen voor intimiteit tussen echtgenoten

“En een van Zijn tekenen is dat Hij uit jullie midden partners voor jullie heeft geschapen, zodat jullie rust bij hen mogen vinden, en dat Hij genegenheid en barmhartigheid tussen jullie heeft geplaatst. Daarin zijn inderdaad tekenen voor een volk dat nadenkt.”

Soera Al-Rum, vers 21.

“Hij is het die jou uit één enkele ziel heeft geschapen en er een partner van heeft gemaakt, zodat zij rust bij haar kan vinden. Dus toen hij geslachtsgemeenschap met haar had, droeg zij een lichte last en ging aan hem voorbij. Toen het zwaar was , riep hij: “Bij God, hun Heer, als U ons geeft wat juist is, zullen we zeker tot degenen behoren die dankbaar zijn.”

Soera Al-A'raf, vers 189.

Koranverzen om de liefde tussen echtgenoten te vergroten

“Het is voor jou geoorloofd om tijdens de vastennacht geslachtsgemeenschap te hebben met je vrouwen. Zij zijn kleding voor jou en jij bent kleding voor hen. God wist dat je jezelf besneed, dus heeft Hij je berouw aanvaard en je vergeven. Dus heb nu gemeenschap met hen en zoek naar wat God voor jou heeft bestemd. En eet en drink totdat de witte draad je onderscheidt van de witte draad. Duisternis van de dageraad, daarna voltooiden ze het vasten tot de avond viel. En ga niet met hen om terwijl jullie zijn afgezonderd in de moskeeën. Dit zijn de grenzen van God, benader ze dus niet. Zo maakt God Zijn tekenen duidelijk aan de mensen. Het is voor hen waar ze bang voor zijn.'

Soera Al-Baqarah, vers 187.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

Mis ook de kans niet om te kijken:

Een gebed om de woede tussen echtgenoten onder controle te houden

Huwelijksproblemen behandelen met de Koran

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

“En zij volgden wat de duivels reciteerden tijdens het bewind van Salomo. En Salomo geloofde niet, maar de duivels geloofden niet. Ze leerden mensen magie en wat werd geopenbaard aan de twee engelen in Babylon. T en Marut – maar ze leerden niemand totdat ze hadden gezegd: “Wij zijn slechts een test, dus geloof niet ongelovig.” Toen leerden ze van hen hoe ze een man van zijn vrouw konden scheiden. ۚ En ze zijn er voor niemand schadelijk mee behalve met Gods toestemming. En Ze leren wat hen schaadt en niet ten goede komt. En ze weten dat degene die het koopt geen aandeel zal hebben in het Hiernamaals. En hoe slecht het is. “Waarvoor hebben ze hun ziel verkocht, als ze het maar wisten.”

Soera Al-Baqarah, vers 102.

“God heeft de toespraak gehoord van de vrouw die met u redetwist over haar man en klaagt bij God, en God hoort uw gesprek. God is inderdaad Alhorend, Alziend* voor degenen van uw vrouwen die tegen elkaar in opstand komen. Zij zijn niet hetzelfde als hun moeders. Hun moeders zijn slechts degenen die hen ter wereld hebben gebracht. Ze spreken inderdaad verwerpelijke woorden en leugens. En inderdaad, God is vergevingsgezind en vergevingsgezind. Degenen die van hun vrouwen verschijnen, gaan dan terug naar wat zeiden ze, dus bevrijd een slaaf voordat ze elkaar aanraken. Dit is wat je wordt geleerd. En God is op de hoogte van wat je doet. Dus wie dat niet doet, zorg ervoor dat hij twee opeenvolgende maanden vast voordat hij elkaar aanraakt. En wie dat ook doet, Als u daar niet toe in staat bent, geef dan zestig arme mensen te eten. Dit is zodat u in God en Zijn boodschapper kunt geloven. En dit zijn de grenzen van Allah en van de ongelovigen. “Een pijnlijke bestraffing.”

Soera Al-Mujadila, verzen 1 tot en met 4.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten gemakkelijk op te lossen

“O mensen, vrees jullie Heer, die jullie uit één enkele ziel heeft geschapen en daaruit zijn partner heeft geschapen en vele mannen en vrouwen van hen heeft verspreid. En vrees Allah die vraagt. En door hem en de verwanten. God heeft waarlijk over hen gewaakt. Jij.

Soera An-Nisa, vers 1.

“O jullie die geloofd hebben, het is niet geoorloofd voor jullie om vrouwen onder dwang te erven, en dwing ze niet om een ​​deel van wat jullie hun gegeven hebben weg te nemen, tenzij ze een onfatsoenlijke daad begaan die duidelijk is en hen vriendelijk behandelt, maar als jullie haat ze, misschien zul je iets haten en zal God er veel goeds in stoppen.”

Soera An-Nisa, vers 19.

Huwelijksproblemen oplossen vanuit de Heilige Koran

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

“Mannen hebben de leiding over vrouwen omdat God sommigen van hen heeft bevoordeeld boven anderen en wat zij van hun rijkdom uitgeven. Dus de rechtvaardige vrouwen zijn gehoorzaam en beschermen het onzichtbare door wat zij hebben behouden. “God: En wat betreft degenen wier ongehoorzaamheid jij Wees bang, waarschuw ze en laat ze in je bed liggen en sla ze. Maar als ze je gehoorzamen, zoek dan geen uitweg tegen hen. God is waarlijk, Ali is groot* En als je bang bent voor een breuk tussen hen, stuur dan een scheidsrechter uit zijn familie en een scheidsrechter uit haar volk. Als ze vrede willen sluiten, zal God hen verzoenen. God is inderdaad alwetend en alwetend.'

Soera An-Nisa, verzen 34, 35.

“En je zult nooit rechtvaardig tussen vrouwen kunnen zijn, ook al zou je dat graag willen. Neig dus niet helemaal voorover, anders laat je haar als één hangende achter. Maar als je verzoenbaar en bang bent, dan is God inderdaad Vergevensgezind en Meest Barmhartig. “Jammmm.”

Soera An-Nisa, vers 129.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

Mis ook de kans niet om te kijken naar: Het ontcijferen van de magie van het scheiden van echtgenoten

Koranverzen: Echtscheiding als definitieve oplossing

“En als ze uit elkaar gaan, zal God ieders capaciteit verrijken, en God is Allesomvattend, Alwijs.”

Soera An-Nisa, vers 130.

“Misschien zal zijn Heer, als Hij van je scheidt, hem vervangen door vrouwen die beter zijn dan jij: onderdanig, trouw, gehoorzaam, berouwvol, aanbiddend, vrouwen, getrouwd of maagd.”

Soera Al-Tahrim, vers 5.

“O jullie die geloofd hebben, als je met gelovige vrouwen trouwt en dan van hen scheidt voordat je ze hebt aangeraakt, dan heb je geen wachttijd die je zou moeten overschrijden, dus geniet ervan.” En ze lieten ze mooi vrij.”

Soera Al-Ahzab, vers 49.

“Er rust geen schuld op jou als je van de vrouwen scheidt, tenzij je ze hebt aangeraakt of een plicht voor hen hebt vervuld. En voorzie hen van voorzieningen voor de vrijgevige persoon naar zijn maat, en voor degene die bereid is zijn deel op te geven. ., als voorziening voor de echtgenoot.” Gunst is een recht voor degenen die het goede doen.

Soera Al-Baqarah, vers 236.

“En als ze besluiten te scheiden, dan is God zeker Alhorend en Alwetend.”

Soera Al-Baqarah, vers 227.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

Echtscheidingsetiquette voor echtgenoten uit de Heilige Koran

“O Profeet, als je van vrouwen scheidt, scheid ze dan op basis van hun wachttijd en tel de wachttijd. En vrees God, jouw Heer. Verdrijf ze niet uit hun huizen, en laat ze niet uitgaan. ” Tenzij ze een duidelijke daad begaan. onfatsoenlijkheid. En dat zijn de grenzen van God. En wie de grenzen van God overschrijdt, heeft zichzelf onrecht aangedaan. Je weet het niet. Misschien zal God daarna spreken. “Je hebt iets te doen.”

AL echtscheiding vers 1.

“Als ze dan hun tijd hebben bereikt, bewaar ze dan met vriendelijkheid, of scheid je met vriendelijkheid van hen af, en roep rechtvaardige mannen uit jullie midden op als getuigen, en vestig een getuigenis voor God. Dit wordt onderwezen door Hij die in God en de Laatste Geloofsgemeenschap gelooft.” Dag, en wie God vreest, Hij zal voor hem een ​​uitweg maken en voor hem zorgen van waar hij het niet verwacht, en wie op God vertrouwt. Hij is voldoende voor hem. God is inderdaad Aldoor. Zijn gebod: God heeft voor alles een bestemming bepaald.”

Soera Al-Talaq, verzen 2, 3.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

“Laat ze wonen waar je ook hebt gewoond, en val ze niet lastig om het ze moeilijk te maken. Maar als ze zwanger zijn, geef er dan aan uit tot ze bevallen zijn. “Dus als ze voor jou borstvoeding geven, geef ze dan hun loon, en Wees het onderling eens in vriendelijkheid, maar als jullie het er niet mee eens zijn, dan zal een andere vrouw voor hem borstvoeding geven. Zodat hij die middelen heeft, van zijn middelen kan uitgeven. Als zijn levensonderhoud voor hem is bepaald, laat hem dan besteden van wat God het heeft gegeven. God belast een ziel niet behalve wat Hij haar gegeven heeft. God zal na ontberingen gemak brengen.

Soera Al-Talaq, verzen 6, 7.

“En als je een vrouw wilt ruilen voor een andere vrouw, en je geeft een van hen een pond geld, neem er dan niets van aan. Neem je het uit laster en uit zonde? Hoe kun je het aannemen als sommigen Hebben jullie het elkaar gegeven en hebben zij een plechtig verbond met jullie gesloten?

Soera An-Nisa, verzen 20, 21.

Koranverzen over de jurisprudentie van echtscheiding

“En voor degenen onder uw vrouwen die de menstruatie hebben opgegeven, als u twijfelt, is hun wachttijd drie maanden, en voor degenen die niet hebben gemenstrueerd en voor degenen die zwanger zijn, is de termijn om te bevallen. Hij heeft ze gedragen. En wie God vreest, Hij zal zijn zaken gemakkelijk voor hem maken. Dit is het gebod van God, dat Hij aan jou heeft geopenbaard. En wie God vreest, Hij zal zijn zonden vergeven en hem vermanen. Hij krijgt een beloning.'

Soera Al-Talaq, verzen 4, 5.

“En als je van hen scheidt voordat je ze hebt aangeraakt, en je hebt voor hen een verplichting opgelegd, dan de helft van wat je hebt aangesteld, tenzij zij gratie verlenen of Degene in Wiens hand het huwelijkscontract is gratie verleent. “En dat u moet vergeven is dichter bij vroomheid. En vergeet de vriendelijkheid tussen jullie niet. Allah is Alziend over wat jullie doen.'

Soera Al-Baqarah, vers 237.

“En voor gescheiden vrouwen is er het recht van de rechtvaardigen.”

Soera Al-Baqarah, vers 241.

‘Gescheiden vrouwen moeten drie menstruaties op zichzelf wachten, en het is niet geoorloofd voor hen om te verbergen wat God in hun baarmoeder heeft geschapen, als ze in God en de Dag des Oordeels geloven.’ Een andere: En hun echtgenoten hebben meer recht om af te wijzen Als ze het goed willen maken, kunnen ze hen in deze kwestie aanspreken. En ze hebben rechten die vergelijkbaar zijn met die over hen, met gepast respect. En de mannen hebben een graad over hen. En Hem is Machtig, Wijs.'

Soera Al-Baqarah, vers 228.

Koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossenKoranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen

“Echtscheiding is twee keer, houd het dan met vriendelijkheid vast of laat het met vriendelijkheid los. Het is voor jou niet toegestaan ​​om iets te nemen van wat je hen hebt gegeven, tenzij ze bang zijn dat ze hun grenzen niet zullen handhaven. “God. En als je daar bang voor bent Als ze de grenzen van God niet willen handhaven, rust er geen schuld op hen voor datgene waarmee ze zichzelf hebben vrijgekocht. Dat zijn de grenzen van God, dus overschrijd ze niet. En wie de grenzen van God overtreedt, eerst. Dat is het. zijn de boosdoeners. * Als hij van haar scheidt, is ze pas weer wettig jegens hem totdat ze met een andere echtgenoot trouwt. Als hij van haar scheidt, valt het hen niet te verwijten dat ze het hebben ingetrokken als ze denken dat ze grenzen zullen stellen. zijn de grenzen van God. Hij maakt het duidelijk aan een volk dat het weet.’

Soera Al-Baqarah, verzen 229, 230.

Uiteindelijk zijn koranverzen om problemen tussen echtgenoten op te lossen een jurisprudentiële gids die elke jonge man en vrouw die op het punt staat te trouwen, moet kennen en zelfs goed moet onthouden. Voor degenen die al getrouwd zijn: u zou deze verzen moeten raadplegen, zodat u een goed rolmodel voor uw kinderen kunt zijn als het om het huwelijk gaat.

Maar als u er niet in slaagt de meningsverschillen onderling op te lossen, kunt u hulp zoeken bij rationele individuen, naast de medische en psychologische hulp van specialisten. Maar als het leven tussen u onmogelijk is geworden, is echtscheiding een gezonde en vaak voordelige oplossing, voor u en uw kinderen, dus probeer er niet aan te ontsnappen voor wat nog erger is.