Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste middelen waartoe burgers hun toevlucht nemen bij het indienen van een verzoek om financiële hulp, of dit nu bij het Koninklijk Hof, de Koning of de Kroonprins is. De Saoedische burger vindt de deur van het Koninkrijk voor hem openstaan ​​voor financiële hulp, vooral wanneer hij om welke reden dan ook wordt blootgesteld aan financiële problemen. Het koninkrijk Saoedi-Arabië en de koning zijn altijd Salman, moge God hem en zijn kinderen beschermen, is de enige uitweg voor burgers na de Almachtige God.

Er wordt een gereedstaande aanvraag voor financiële steun weergegeven

De regering van het Koninkrijk Saoedi-Arabië opent haar deuren voor iedere burger die financiële problemen ervaart en een helpende hand nodig heeft. Daarom biedt het Koninkrijk…

Uw aanvraag voor financiële steun is klaar

Voor burgers zodat ze deze naar de bevoegde autoriteiten kunnen sturen, en de Saoedische burger kan als volgt zien hoe hij een verzoek om financiële bijstand moet schrijven en afdrukken:

Saoedisch Koninklijk Hof


Eerste model


Moge de vrede, zegeningen en barmhartigheid van God met u zijn……

Onderworpen aan Zijne Hoogheid Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud, Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën…….

Woorden kunnen mijn trots niet uitdrukken over de grote prestaties die zijn bereikt tijdens het bewind van Uwe Hoogheid, aangezien het Koninkrijk een van de belangrijkste economische landen ter wereld is geworden dankzij de grote projecten die zijn gegroeid en gebloeid en in grote mate hebben bijgedragen aan het vergroten van de economische groei en het verbeteren van de infrastructuur.

Vandaag ben ik met dit verzoek gekomen, in de hoop op de vrijgevigheid en vergeving van Uwe Hoogheid om mijn verzoek om financiële hulp ten bedrage van ongeveer “….” goed te keuren, zodat ik de schulden kan afbetalen die ik heb opgebouwd als gevolg van mijn laatste project, blootgesteld aan een verlies, dat mij veel leed bezorgde….

Mijn oprechte dank, respect en succes…

 • Afzender/……

 • telefoonnummer/…….

 • ID nummer/…..


Het tweede model


 • Vrede, barmhartigheid en zegeningen van de Almachtige God.

Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Salman bin Abdulaziz, moge God hem beschermen, een vriendelijke en geurige groet. Wat betreft wat volgt…

Ik dien deze brief in bij Uwe Majesteit, waarin ik de financiële omstandigheden uitleg waar ik doorheen ga als gevolg van het verlies van mijn werk, en zoals u weet heeft het gezin verschillende financiële verplichtingen en vereisten nodig.

Zeker omdat mijn gezin uit vijf personen bestaat en ik nog steeds op zoek ben naar een passende baan, maar ik heb nog geen geluk gehad.

Daarom vraag ik u om met medeleven naar mij te kijken en mij toe te staan ​​maandelijks financiële hulp te ontvangen totdat ik een bron van levensonderhoud voor mij en mijn kinderen heb gevonden. Moge God mij succes schenken.

 • Afzender/….

 • telefoonnummer/….


Schuldaflossing aangeboden


 • Moge de vrede, zegeningen en barmhartigheid van God met u zijn……

 • Voorgelegd aan het Saoedische koninklijke hof……..

Ik kom vandaag naar u toe om steun en financiële hulp te vragen, aangezien ik een hartaanval kreeg op… en vervolgens werd opgenomen in het ziekenhuis. Mijn gezondheid ging enorm achteruit en de artsen adviseerden mij om mijn baan op te zeggen, wat mogelijk kan mij meer gezondheidsproblemen opleveren, omdat het een grote fysieke inspanning vergt en ik er niet meer mee kan presteren.

Ik vraag u om ermee in te stemmen mij financiële steun te verlenen die mij zal helpen mijn achterstallige financiële contributies te betalen en mij inkomsten te geven die ik aan mijn gezin kan besteden totdat ik een andere baan kan vinden die bij mijn mogelijkheden past.

Mijn oprechte dank, respect en succes…

 • Afzender/……

 • telefoonnummer/…….

 • ID nummer/…..

Er wordt financiële hulp aangeboden door de prins

financiële hulpfinanciële hulp

Velen van ons zijn zich bewust van de hulp die de kroonprins biedt

Prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz

Moge God hem beschermen en zijn leven verlengen.

Hij verstrekte veel financiële steun om zijn studie af te ronden, te trouwen of schulden af ​​te betalen. Een aanbod of brief kunt u als volgt indienen:

Zijne Hoogheid Prins Mohammed bin Salman, Kroonprins van het Koninkrijk Saoedi-Arabië, goede groeten….

Ik, de burger, leg aan Uwe Hoogheid (…) de wens voor om de noodzakelijke financiële hulp te verkrijgen (hij moet de omstandigheden waar hij doorheen gaat schrijven en uitleggen),

Zodat ik mijn leven normaal kan voortzetten zonder gevangen te zitten.

Tot slot vraag ik de Almachtige God, Heer van de Grote Troon, om u tot steun voor de Saoedische burger te maken.

Bij deze tentoonstelling hoort een groep papieren en documenten die de waarheid van mijn woorden bewijzen. Alsjeblieft, met alle respect.

 • Naam van de burger…

 • Mobiel nummer/……

 • Woonplaats/…..

 • Postcode/….

 • E-mail/…..

Er wordt een gereedstaande aanvraag voor financiële steun weergegeven

Er wordt een verzoek om financiële ondersteuning ingediendEr wordt een verzoek om financiële ondersteuning ingediend

Een tentoonstelling gepresenteerd aan Zijne Hoogheid Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud, Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën…….

Na groeten …….

In de eerste plaats wil ik mijn volledige respect uitspreken voor de grote inspanningen van Uwe Hoogheid bij het verbeteren van het Koninkrijk en het grote succes bij het bereiken van veel belangrijke prestaties en het plannen van een schitterende toekomst voor een fatsoenlijk leven voor alle burgers en inwoners van het Koninkrijk. Uwe Hoogheid, een verzoek om financiële hulp, aangezien ik in financiële problemen ben geraakt na het verlies van… Al mijn rijkdom en ik heb niet langer een financieel overschot om aan mijn gezin te besteden. Ik vraag Uwe Hoogheid om mijn verzoek goed te keuren.

 • Afzender/……

 • telefoonnummer/…….

 • ID nummer/…..

Vraag financiële steun aan de prins

Ontvangen

Kroon

Prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud heeft veel uitzonderlijke verzoeken gedaan, die altijd geen uitstel kunnen tolereren

Zoals financiële hulp voor een behandeling op kosten van de staat, financiële hulp voor een huwelijk of hulp om gevangenisstraf te voorkomen, maar hiervoor is het schrijven van een voorstel vereist waarin om financiële hulp van de emir wordt gevraagd, als volgt:

In de naam van God, de meest genadige, de meest barmhartige

Aan Zijne Hoogheid de kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.

Na groeten…

Ik dien bij Zijne Hoogheid Kroonprins Mohammed bin Salman een verzoek om financiële hulp in, vanwege de economische omstandigheden waartoe hij opdracht heeft gegeven (waarin kort wordt uitgelegd welke omstandigheden de burger doormaakt).

Ik vraag Uwe Hoogheid om mijn verzoek met mededogen en barmhartigheid te overwegen, en mijn grootste respect en waardering te aanvaarden.

 • Inwoner/….

 • Mobiel nummer/…

 • het adres/….

Meer informatie over: 6 stappen om financiële hulp aan te vragen bij de Tarahum Charitable Society in Dubai

Er wordt een verzoek om financiële bijstand van het Koninklijk Hof ingediend

Het Koninklijk Hof is een van de kantoren die zich bezighoudt met het ontvangen van veel klachten en brieven van Saoedische burgers aan de koning of de kroonprins.

Het stuurt de klacht ook naar de autoriteit die eraan is toegewezen, en helpt daarnaast bij het bieden van financiële oplossingen, of het nu gaat om het voltooien van een studie, een huwelijk of een behandeling.

En andere hulp. Om financiële hulp van het Koninklijk Hof aan te vragen, kunt u als volgt een voorstel schrijven dat u bij het Koninklijk Hof kunt indienen:

De naam van God de Barmhartige Vrede en Gods genade en zegeningen.

Zijne Hoogheid Koning Salman bin Abdulaziz, moge God hem beschermen en hem een ​​lang leven schenken en hem boven onze hoofden plaatsen. Een vriendelijke groet. Wat betreft wat volgt…

Ik betuig Uwe Hoogheid mijn oprechte dank en respect, en ik vraag u mij toe te staan ​​financiële hulp te verkrijgen.

Zeker na de financiële omstandigheden waar ik deze dagen doorheen ga (de burger moet kort uitleggen door welke omstandigheden hij gaat).

Ik ben er volledig zeker van dat u na de Almachtige God de enige uitweg uit deze financiële problemen zult zijn, omdat u de supporter van de Saoedische burger bent en hem heel graag moreel en materieel wilt helpen.

Uwe Hoogheid aanvaardt het grootste respect en waardering voor uw geweldige inspanningen om de sociale status van de Saoedische burger te verbeteren.

Inwoner/…..

Mobiel nummer/….

Een brief waarin om financiële steun van het Bureau wordt gevraagd

Het Koninklijk Hof geeft om de Saoedische burger, door allerlei berichten te ontvangen, van hulpverzoeken, klachten, enz.

Een verzoek om financiële bijstand kunt u via het Koninklijk Hof als volgt aan de Koning en de Prins richten:

In de naam van God, de meest genadige, de meest barmhartige

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Salman bin Abdulaziz, moge de Almachtige God hem beschermen en zijn leven verlengen, een vriendelijke en geurige groet…

Ik stuur Uwe Hoogheid mijn brief voor vandaag, die overeenkomt met /.. /.. /.., waarin ik financiële hulp vraag, vooral omdat ik het hoofd ben van een gezin van zes personen.

Ik werd blootgesteld aan financiële problemen als gevolg van het mislukken van een project waaraan ik werkte, en ik stopte al mijn geld erin, maar dit project mislukte en behaalde niet het gewenste succes.

Daarom vraag ik u om mijn verzoek om financiële hulp te accepteren, zodat ik een nieuw project kan starten of mijn gezin kan onderhouden totdat ik een baan heb, als God het wil.

Ik heb veel hoop dat uw hulp mijn reddingslijn zal zijn uit de gevangenis en de ontheemding van mijn familie. Moge God ons succes schenken.

 • Naam burger/….

 • Mobiel nummer/…..

Documenten die nodig zijn om hulp te verkrijgen

Vereist toegang

financiële hulp

Dien de volgende papieren in:

 • Er wordt een verklaring van de salarisvoorwaarden verstrekt.

 • Om financiële steun te verkrijgen, is het nodig dat het probleem volledig wordt opgehelderd, samen met papieren die dit bewijzen, gecertificeerd door de bevoegde autoriteiten.

 • In geval van een gezondheidstoestand wordt een gestempelde casusverklaring van een overheidsziekenhuis overgelegd.

 • Onderzoek doen naar de burgerlijke staat van de aanvrager.

 • Een kopie van een geldige identiteitskaart is vereist.

 • Als de aanvrager een van de in gebreke blijvende studenten is, moet hij papieren indienen waaruit blijkt dat hij te laat heeft betaald, afgestempeld door de studentenzaken van de hogeschool.

 • Er wordt ondersteuning geboden aan mensen met speciale behoeften, op voorwaarde dat er een ondersteund en afgestempeld medisch rapport van een overheidsziekenhuis wordt ingediend, waarin de aandoening, de behandeling en de apparatuur die ze nodig hebben, worden beschreven.

Alles wat u wilt weten over het Saoedische koninklijke hof

Voorbereiden

Hoofdkwartier van het Koninklijk Hof in Saoedi-Arabië

Het is het hoofdkantoor dat toebehoort aan de kroonprins, en er is een groep vestigingen in dit kantoor. Via deze kantoren behandelt de koning of de kroonprins alle kwesties die verband houden met de staat, neemt hij beslissingen en legt deze voor aan de burgers.

 • Het ontvangt gasten die van buiten het land komen, verleent alle morele en materiële hulp en volgt alle activiteiten op die in het land plaatsvinden. Dit ambt behoort niet toe aan een specifieke koning, maar aan iedere kroonprins of koning die aan het hoofd staat van de koninkrijk.

 • Het is vermeldenswaard dat de brieven en telegrammen die bereiken…

  Koninklijke rechtbank

  Van de kant van veel burgers heeft het informeren van de Koning zelf over deze brieven en berichten in grote mate bijgedragen aan het oplossen van een aantal financiële zaken en het bieden van diverse hulp aan veel burgers.

Aanvraagformulieren voor financiële bijstand uit koninklijke schulden

Eerste model

In de naam van God, en gebeden en vrede zij met onze meester, de Boodschapper van God.

Aan Zijne Koninklijke Hoogheid, de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën, moge God hem beschermen…

Moge vrede, barmhartigheid en zegeningen op u rusten…

Ik besloot u deze brief te sturen nadat ik in nood raakte en geen manier meer kon vinden om te ontsnappen aan de grote financiële crisis die mij en mijn gezin enkele maanden geleden overkwam, omdat ik al mijn geld en vast kapitaal in een van de projecten, maar… Helaas is dit project mislukt en ben ik alles wat ik bezat kwijtgeraakt, en ben ik niet langer in staat de schulden af ​​te betalen die op mij zijn getekend, en ik, mijnheer, ondersteun een gezin van zes leden. bestaande uit vier kinderen en de moeder, en er is niemand die de verantwoordelijkheid voor hen draagt, behalve ikzelf, als ik word gedetineerd. Ik hoop dat u een oplossing zult vinden en dat u ermee instemt mij een bedrag aan financiële steun te verlenen om uit deze crisis te komen, maar dank en waardering zijn altijd en voor altijd.

 • Afzender/

 • telefoonnummer/

 • het adres/

Het tweede model

In de naam van God, en gebeden en vrede zij met de beste mensen.

Aan Zijne Hoogheid Prins Mohammed bin Salman, de kroonprins, moge God hem beschermen.

Je hebt mijn hoogste groeten en waardering. Wat betreft wat volgt…

Het is voor geen enkele burger van het Koninkrijk verborgen uw rol en uw enorme inspanningen, die u niet aarzelt te leveren in de hoop dit land en zijn bevolking te verbeteren. Sterker nog, u kiest altijd de kant van het voordeel van de bevolking van het land en bied hen altijd en voor altijd een helpende hand en hulp. Deze kwestie nam mijn schaamte weg en zorgde ervoor dat ik een verzoek aan u indiende. Financiële hulp, vooral omdat ik ben blootgesteld aan een zeer grote financiële crisis als gevolg van (……), en daarom Ik vraag Uwe Excellentie om de uitbetaling van hulp aan mij snel goed te keuren, en ik bid tot de Almachtige God om u te beschermen en u voor altijd en voor altijd eer en trots te maken voor de natie en haar kinderen.

 • Naar u verzonden burger


 • Mobiel nummer/

 • Woonplaats/

Concluderend hopen we dat we u inhoud hebben verstrekt waar burgers die in Saoedi-Arabië wonen, baat bij kunnen hebben

Schrijven van een aanbod voor financiële steun aan het Koninklijk Hof

Die wordt geleid door koning Mohammed bin Salman in twee verschillende vormen totdat het gewenste doel is bereikt, namelijk het verkrijgen van financiële steun van de koning, door een duidelijke, professionele en consistente vorm te schrijven, zodat deze door de ontvanger wordt bewonderd en het gewenste doel wordt bereikt .