Moraal bepaalt de waarde van een persoon en zijn levenspad en wordt weerspiegeld in al zijn professionele en persoonlijke handelingen. Op basis van morele eigenschappen begint een persoon een beeld van zichzelf te schetsen in het bijzijn van de mensen om hem heen. Daarom moet een persoon de beste moraal en probeer de slechte moraal waaraan hij gewend is te verbeteren.


Elementen • de inleiding.

 • Het belang van moraal voor de samenleving.

 • Het effect van goede moraal op het individu.

 • De impact van goede zeden op de natie.

 • De belangrijkste morele deugden.

 • Conclusie.

Download hier het onderwerp “Expressie van ethiek” in pdf.


Inleiding tot het onderwerp van een essay over ethiekGoede moraal is wat naties maakt, en de aanwezigheid van een persoon in de samenleving moet gepaard gaan met de voordelen die hij hem biedt. Moraal is wat naties opbouwt of vernietigt, dus we moeten voorzichtig zijn om de beste moraal in onze persoonlijkheid te implanteren en met hen samen te werken.

Een uiting van moraliteit


Het belang van moraal voor de samenlevingOm geluk te bereiken in samenlevingen en om de waarde van de samenleving in de wereld te laten stijgen, moet men voorzichtig zijn om de beste en beste moraal in de zielen van mensen te prenten, net zoals goede moraal resulteert in minder conflicten en ruzies die breken. tussen volkeren als gevolg van haat en vijandigheid.

Landen kunnen niet vooruitgaan, en samenlevingen kunnen niet vooruitgaan, zonder de aanwezigheid van morele discipline en maatschappelijke vooruitgang in de transacties die tussen mensen plaatsvinden. Dit kan alleen worden bereikt als een persoon over een handvol goede moraal beschikt en eraan werkt om deze in de samenleving te vergroten.

Toewijding aan goede moraal in de samenleving zal je ertoe aanzetten de banden te versterken, bij te dragen aan het verbeteren van de samenleving en het niveau ervan in de wereld te verhogen. Je moet er dus voor zorgen dat je altijd oproept tot goede moraal.

Ieder lid van de samenleving moet erop gebrand zijn een goede moraal te hebben en de samenleving aan te moedigen deugden en goede moraal in praktijk te brengen. Als je geen breed antwoord vindt, kun je beginnen bij jezelf en de omgeving om je heen.

Moraal is de eerste bouwsteen bij het bouwen van de muren van succes in samenlevingen, en zij bepalen zijn eenheid en zijn vermogen om zichzelf vooruit te helpen, of dat hij zal afdalen en wegzinken in de zee van wetenschappelijke en praktische achterlijkheid, als gevolg van slechte moraal.

Mis ook niet: Essay over religieuze ethiek in Elements


Het effect van goede moraal op het individuIn vervolg op onze bespreking van een uiting van moraal: een goede moraal behoort tot de belangrijkste eigenschappen die een individu moet proberen te verwerven en zelfs in de moeilijkste tijden moet behouden. Een individu met een goede moraal zal bovendien de voldoening van God verkrijgen. tot tevredenheid van de mensen, hij zal onder hen geliefd worden en hij wordt ook een rolmodel voor anderen.

Het hebben van een goede moraal waarborgt de samenhang van de samenleving, net als één geheel, en maakt deze sterk en in staat om elke verleiding waaraan zij wordt blootgesteld het hoofd te bieden. Het draagt ​​bij aan het verbeteren van de samenleving en het terugdringen van het plegen van misdaden en immorele handelingen in de samenleving.

Daarom zullen we een aantal goede eigenschappen ontdekken die de overhand hebben in de samenleving, zoals rechtvaardigheid en eerlijkheid, en zullen de betekenissen van barmhartigheid en tolerantie de boventoon voeren naast vriendelijkheid en vrede over de samenleving als geheel.

Een goede moraal draagt ​​bij aan het helpen van het individu om met de maatschappij om te gaan en de liefde van mensen te winnen door middel van vriendelijkheid en beleefdheid in spraak en manier van omgaan. Het effect van goede moraal op het individu is om vele redenen duidelijk, waarvan de belangrijkste zijn:

 • De moraal die een individu verwerft, helpt zijn persoonlijkheid vorm te geven, en geeft hem de manier waarop hij omgaat met de samenleving om hem heen, en het gedrag dat hij vertoont.

 • De goede moraal die een individu heeft, leidt tot het verbeteren van zijn toestand, het verbeteren van zijn gedrag en de manier waarop hij met mensen omgaat.

 • Goede manieren dragen ertoe bij dat je je reacties onder controle houdt.

 • Een goede moraal houdt het individu weg van zonden, fouten, het begaan van misdaden en het vervallen in verboden dingen.


De impact van goede zeden op de natieIn de context van ons gesprek over het uiten van moraal is de goede invloed van goede moraal niet alleen beperkt tot het individu, maar strekt zich op veel punten uit tot de hele samenleving, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Goede moraal helpt de stabiliteit en orde van samenlevingen, de veiligheid en de veiligheid, en de waardigheid van burgers in stand te houden, en helpt de samenleving ook onder de naties vooruit te komen.

 • De desintegratie van de moraal en het gebrek aan belangstelling van individuen in landen voor goed gedrag zullen leiden tot catastrofes en onnodige misdaden in de samenleving.

 • Goede moraal brengt samenlevingen vooruit, helpt individuen een hoog kennisniveau te bereiken en hard te werken voor ontwikkeling en intellectuele en maatschappelijke renaissance.

 • Een goede moraal helpt de samenleving samen te brengen en te verenigen, waardoor zij in staat is elke externe agressie of onrecht te overwinnen.

 • Goede moraal beschermt de samenleving tegen corruptie en onrecht, en helpt ook gerechtigheid tussen individuen te bereiken.

Mis het ook niet: een essay over de impact van goede zeden op het individu en de samenleving

Vormen van goede manieren


Er zijn veel vormen van goede moraal om ons heen, en we zullen ze opsommen in het onderwerp van een uitdrukking van moraal met elementen en inleiding, en ze zijn als volgt:

Het eren van ouders

Dat zou een individu met een goede moraal moeten kenmerken

Het wordt als een van de belangrijkste vormen ervan beschouwd: een persoon moet zijn ouders respecteren en hen goed behandelen.

De belofte nakomen

Wat wordt beschouwd als een van de belangrijkste vormen van goede moraal en die de islam aanmoedigt

Een persoon moet zijn belofte aan anderen nakomen

Omdat het verraden van een belofte een van de verwerpelijke moraal is waar de Islam voor waarschuwt.

Eerlijkheid

Wat als een van de belangrijkste eigenschappen van een goed karakter wordt beschouwd, is een persoon die eerlijk is

In zijn woorden en daden wordt hij geliefd door de Almachtige God en ook de voorkeur onder de mensen.

eerlijkheid

Daar horen veel zaken bij, zoals het bewaren van kluizen

Het individu moet ze teruggeven aan hun eigenaren, en een vorm van eerlijkheid is het bewaren van geheimen en het niet publiceren ervan

Op dezelfde manier wordt eerlijkheid en niet liegen beschouwd als een vorm van vertrouwen.

genade

Dat kenmerkt sommige individuen en is een van de belangrijkste kenmerken van goede zeden

Een meelevend individu laat dit zien in al zijn handelingen

Met de mensen om hem heen, door de opgewektheid van zijn gezicht en de tederheid van zijn hart.

Goed gesprek

Dat de persoon die goed en zacht spreekt en dat niet is

Zijn woorden zijn hard

Bij de mensen om hem heen houden mensen van hem en proberen ze voortdurend met hem om te gaan

In tegenstelling tot de persoon die een grote mond heeft

Welke individuen vermijden vanwege wat hij zegt:

Hij, vrede en zegeningen van God zij met hem, zei in dit verband: “De meest kwaadaardige mensen zullen op de Dag der Opstanding een status bij God hebben als mensen het verlaten uit angst voor de obsceniteit ervan.”

Sahih Al-Jami’.

Goed opleggen

Het komt tot uiting in elke handeling of uitspraak die een gunst of iets goeds inhoudt

Een persoon presenteert het aan andere mensen

Deze ethiek helpt

Het verspreiden van genegenheid tussen individuen

.

Verwantschap

Dat heeft een grote status in de islam en is een van de belangrijkste kenmerken van een gelovige

Dat moet hij hebben, en het helpt liefde tussen mensen te ontwikkelen.

Tevredenheid en tevredenheid

Met wat het individu bezit en niet kijkend naar het levensonderhoud van anderen, omdat dit het individu vrede van geest en hart geeft.

Stop met pijn doen

Houd op met het schaden van anderen in al zijn vormen, zowel in woord als in daad

Dit is wat helpt genegenheid tussen individuen te verspreiden.

Verwerf een goede moraal


Door te spreken over een uitdrukking van moraliteit is een goed karakter niet iets aangeboren, maar wordt het verworven door de omgeving waarin iemand zich bevindt en door de opvoedingsmethoden waaraan hij wordt blootgesteld, en wel als volgt:

 • Ouders moeten erop letten dat hun kind goed wordt opgevoed, zodat hij zijn instincten en verlangens kan beheersen en goede manieren kan leren om een ​​gewoonte te worden.

 • Het individu moet vrienden zijn met individuen die een goede moraal hebben, aangezien vrienden elkaar enorm beïnvloeden, en dit is wat de islamitische religie heeft benadrukt. Dit is de reden waarom men weg moet blijven van slechte vrienden. Er is een gezegde: “Het gezelschap van goede vrienden” mensen maken het goed.”

 • Een persoon moet een goed rolmodel in zijn leven aannemen en iemand kiezen die over veel goede eigenschappen beschikt, en we zullen geen beter rolmodel voor ons vinden dan de Boodschapper van God, vrede en zegeningen zij met hem.

 • Het individu moet dicht bij de Almachtige God komen en Hem aanbidden zoals Hij werkelijk is, omdat onze nabijheid tot Hem ons helpt slechte daden of woorden te vermijden.

 • Het individu moet zich tot God wenden en Hem altijd vragen zijn situatie op te lossen.


De belangrijkste morele deugden1- De deugd van eerlijkheid


Eerlijkheid helpt veel slechte eigenschappen en gruwelijke daden te verminderen, omdat het helpt voorkomen dat iemand wordt blootgesteld aan fraude, fraude en bedrog. Eerlijkheid staat ook bekend als de sleutel tot alle goede zeden en de basis van iemands rechtschapenheid.

Het is de moeite waard om op te merken dat de Almachtige God ons in alle hemelse religies heeft geboden eerlijk te zijn, zelfs als dat liegen toestaat, omdat liegen de samenleving vernietigt, het vertrouwen tussen individuen van naties en volkeren doodt en tot het uitbreken van oorlogen en conflicten leidt.

2- De deugd van samenwerking


De Almachtige God heeft Zijn dienaren zo geschapen dat ze onderling in alle zaken samenwerken, en God heeft een persoon niet de kwaliteit van perfectie geschonken. Hoe ver een individu ook reikt in deze wereld, er is iets dat hij niet kan doen zonder de hulp van iemand anders.

Daarom moet de samenleving erop gebrand zijn om individuen de deugd van samenwerking bij te brengen sinds ze kinderen zijn, of ze nu thuis zijn met broers en zussen, of met vreemden in de samenleving, aangezien oorlogen kunnen eindigen en conflicten over de hele wereld alleen kunnen stoppen als mensen zich verenigen en op weg zijn naar het bereiken van één doel. doel.

3- De deugd van eerlijkheid


Eerlijkheid betekent dat ieder individu zich inzet om zijn plichten op sociaal en moreel vlak op de best mogelijke manier uit te voeren, aangezien de kwaliteit van eerlijkheid een van de kwaliteiten is waarin aan een persoon wereldse zaken worden toevertrouwd, zodat hij daarvoor beloond zal worden. het hiernamaals met een goede beloning en beloning.

Het individu moet ook eerlijk zijn bij het uitvoeren van morele, maatschappelijke en juridische zaken, naast de sharia-aangelegenheden, en eerlijkheid wordt op veel plaatsen in alle hemelse religies genoemd.

Alle religies hebben graag opgeroepen tot moraliteit en deze beschreven als een van de kenmerken van de rechtvaardigen, omdat het ervoor zorgt dat iemand opklimt onder de leden van de samenleving, geliefd wordt en zeer vertrouwd wordt.

4- De deugd van het eren van ouders


De Almachtige God heeft ons geboden vriendelijk te zijn voor onze ouders, en maakte zelfs vriendelijk zijn voor hen en vriendelijk zijn voor hen een reden om het Paradijs binnen te gaan en iemands zaken in deze wereld en het hiernamaals te vergemakkelijken. de persoon moet hebben en er voorzichtig mee moeten zijn, zelfs als de zaak hem uitput.

De belangrijkste reden waarom iemand dit nobele karakter graag wil hebben, is dat het gezin wordt beschouwd als het fundament van elke samenleving, en als de kwaliteit van cohesie en liefde onder hen de overhand heeft, zal dit zich in de samenleving manifesteren, en zul je in staat zijn om samenlevingen op een goede manier opbouwen, en individuen zullen erin slagen nieuwe samenlevingen op te bouwen die onderling samenhangend zijn.

5- De deugd van bescheidenheid en kuisheid


Bescheidenheid houdt iemand weg van het pad van het begaan van zonden, beschermt hem tegen het maken van fouten en zorgt ervoor dat hij het pad van goedheid, nabijheid tot God en het doen van goede dingen volgt, naast het tonen van de kwaliteit van kuisheid.

Dat wordt genoten door mensen met buitensporige waardigheid, en verhoogt de waarde van een persoon tot het punt dat hij afziet van het zoeken naar hulp, zelfs in de meest ernstige gevallen waarin hij hulp van anderen nodig heeft.

Een persoon merkt dat hij, ongeacht hoeveel zorgen hij heeft, zijn hand niet uitstrekt om te vragen wat nodig is van anderen, en zich onthoudt van alles wat de Almachtige God boos maakt.

Mis ook niet: Essay over ethiek met elementen en inleiding

Ethiek in de islam


In de context van het uitdrukken van moraal zijn er veel verzen in de Heilige Koran, evenals veel hadiths van de Profeet, evenals enkele poëzieverzen die werden genoemd om het belang van goede moraal te verduidelijken en aan te tonen, en ze zijn als volgt:

 • De Heilige Koran benadrukt het belang van goede zeden op meer dan één plek, en de belangrijkste daarvan zijn de volgende. Dus zegt de Almachtige God (

  Als je onbeleefd en hardvochtig was geweest, zouden ze zich uit je omgeving hebben verspreid

  ), en de Almachtige zei (En inderdaad, jij bent van grote schepping) bij het beschrijven van de Profeet Mohammed: moge God hem zegenen en hem vrede schenken.

 • In de Sunnah van de Profeet zijn er veel hadiths die de grootsheid van de status van goede zeden verduidelijken, inclusief zijn uitspraak ‘vrede en zegeningen zij met hem’:

  Er is niets zwaarder op de schaal dan een goed karakter

  ).

 • Sommige dichters schreven verzen die aangeven hoe belangrijk moraal is voor het individu en de samenleving. De prins der dichters, Ahmed Shawqi, zei: “Naties hebben moraal zolang ze blijven bestaan….” Als hun moraal weg is, zijn zij weg.”


Conclusie essay over ethiekHet individu moet welwillendheid in acht nemen in al zijn omgang met de mensen om hem heen, en een goede moraal hebben. Daarom moeten onderwijsinstellingen zoals scholen en universiteiten eraan werken om goede eigenschappen in de ziel van individuen te prenten.

Veel onderwijsinstellingen, vooral in de vroege onderwijsfasen op scholen, proberen goede moraal in de harten van studenten te prenten, door middel van theoretische onderwijslessen en de toepassing ervan in transacties tussen studenten en docenten.