Kennis is een licht dat je leven verlicht. Hiermee kun je alle obstakels overwinnen waarmee je in het leven te maken krijgt, dus kijk naar degenen die je voorgingen en leer van hen hoe ze hebben gelopen om die geweldige positie te bereiken, zodat jij ervan kunt profiteren. De impact van wetenschap is niet alleen beperkt tot de mensheid; Integendeel, hij heeft grote verdiensten in het hiernamaals.


Elementen • invoering.

 • Afdelingen van de wetenschap.

 • Ten eerste: formele wetenschappen.

 • Ten tweede: natuurwetenschappen.

 • Ten derde: de shariawetenschappen.

 • Het belang van wetenschap.

 • Islam moedigt kennis aan.

 • Conclusie.

Download hier het onderwerp ‘Expressie van wetenschap’ in pdf.


Inleiding tot het onderwerp van een uiting van wetenschapNieuw wetenschapsuitdrukkingsonderwerp 2024

Wetenschap is een basisbehoefte in iemands leven, omdat het zijn leven verbetert en bijdraagt ​​aan het verbeteren van zijn leven. Zonder kennis zou iemand niet in staat zijn geweest de middelen te ontdekken voor het luxueuze leven waarin we vandaag de dag leven, en dat zouden we ook niet doen. We hebben de technologie en ontwikkelingen bereikt die het leven voor ons gemakkelijker hebben gemaakt. We moeten graag willen leren. Om onszelf ten goede te komen; Maar de hele mensheid.

Mis het ook niet: Essay over het belang van cultuur


Afdelingen van de wetenschap
Ten eerste: formele wetenschappen1- Wiskunde

 • Hij is geïnteresseerd in het bestuderen van complexe relaties en het transformeren ervan in eenvoudige relaties.

 • Het vaststellen van wetten die “sportieve/commerciële/…” zaken regelen.

 • Gespecialiseerd in “meten/tellen/berekenen”.

2- Computerwetenschappen

 • Het betekent het bestuderen van programma's, algoritmen en netwerken.

 • Het speelt een grote rol bij het ontdekken van kunstmatige intelligentie en het weten hoe hiermee om te gaan.

 • Het verbindt technische wetenschappen, elektronica en statistiek.

 • Als resultaat ontstonden er verschillende specialisaties, waaronder: “Computer Engineering / Informatietechnologie / Software Engineering / Computerwetenschappen / Informatiesystemen.”

3- Statistieken

 • Draagt ​​bij aan het organiseren/analyseren/interpreteren van gegevens.

 • Het bereiken van de juiste resultaten en informatie.

 • Het was nodig; Als gevolg van de groei van het bedrijfsleven.


Ten tweede: natuurwetenschappen1- Aardwetenschappen

 • Het staat bekend als ‘geologie’.

 • Het bestudeert de componenten van de aarde, van het oppervlak tot in de diepte.

 • Aardwetenschappen houden verband met scheikunde en natuurkunde; Wat leidde tot de productie van nieuwe wetenschappen die bekend staan ​​als ‘geofysica en geochemie’.

2- Natuurkunde

 • Geïnteresseerd in het bestuderen van materie/energie/kosmische interacties/beweging.

 • Het heeft tot doel theorieën en wetenschappelijke grondslagen voor natuurlijke verschijnselen vast te stellen, en de wetten vast te stellen die deze bereiken.

 • Het speelt een belangrijke rol in andere wetenschappen.

 • Er zijn veel wetenschappen die hiermee verband houden, namelijk: “astrofysica/biologie/psychologie, geofysica.”

3- Astronomie

 • Studie van alle kosmische verschijnselen buiten de aardkorst.

 • Hij is geïnteresseerd in planeten en ruimtevoorwerpen, groot of klein.

 • Het doel is om meer te leren over de aard van het universum en te ontdekken wat de mens nog niet heeft bereikt.

 • Tot de resultaten behoorden: “de ontdekking van de seizoenen van het jaar, dag en nacht, sterpatronen,…”

4- Chemie

 • exacte wetenschap; Het is geïnteresseerd in het bestuderen van materialen, elementen en verbindingen.

 • Het atoom is de basis van alle materialen.

 • Deeltjes ontdekken, hun rol en eigenschappen bepalen.

 • Draag bij aan de productie van therapeutische materialen en nieuwe reacties.

5- Biologie

 • Biologie houdt zich bezig met de studie van levende organismen (mensen/dieren/planten).

 • Studie van micro-organismen “bacteriën / protozoa / archaea / schimmels”.


Ten derde: de shariawetenschappen1- Wetenschap van geloof

 • Het staat bekend als de wetenschap van het monotheïsme.

 • Het betekent zekerheid en het aanbidden van één God zonder partners, zonder zich te bemoeien met het ongeziene.

 • Hij houdt zich bezig met het consolideren van het geloof in engelen, profeten en hemelse boeken.

 • Inclusief “Zuilen van Islam/Geloof, Grondbeginselen van Geloof”.

2- De wetenschap van interpretatie

 • De wetenschap van interpretatie houdt zich bezig met het bestuderen van de verzen van de Heilige Koran en het verduidelijken van hun betekenissen.

 • Het legt de moslim de verplichtingen en overtuigingen uit die hij moet volgen.

 • Het is onderverdeeld in: “Interpretatie door mening/door uitspraken.”

3- Grondbeginselen van de jurisprudentie

 • Het houdt zich bezig met de juridische uitspraken die zijn vervat in de Heilige Koran en de Edele Hadith.

 • Het maken van onderscheid tussen de regels: “verplicht / aanbevolen / aanbevolen / soennah / verboden / niet leuk”, en het uitleggen van de mate van elk van deze regels, en waar een moslim zich aan moet houden.

 • Zorgvuldigheid bij het afleiden van nieuwe kwesties die niet in de tekst worden genoemd.

 • Het is onderverdeeld in: “Maliki / Shafi’i / Hanafi / Hanbali-doctrine.”

 • In haar uitspraken verwijst het naar: “De Heilige Koran / de Soennah van de Profeet / analogie / consensus.”

5- Hadith-wetenschap

 • Bestudeer de hadiths die zijn overgeleverd door de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken.

 • Het verifiëren van de overdrachtsketen van de hadith en de graad ervan: “Sahih / Hasan / Onderbroken / Afwijkend / Zwak / Mursal / Onderbroken / Vreemd”.

 • Bepaal wat aanvaardbaar en goed is en wat zwak is.

Mis het ook niet: een nieuw thema over milieubehoud


Het belang van wetenschap1- Verbetering van de gezondheid

 • Bijdragen aan het zuiveren van de lucht en het voedsel van verontreinigende stoffen die de gezondheid negatief beïnvloeden.

 • De wetenschap heeft bijgedragen aan het leren over verschillende ziekten en het ontdekken van therapeutische manieren om deze op te lossen.

 • Het leidde tot de ontdekking van medicijnen en medische behandelingen die verschillende ziekten behandelen.

2- Wetenschappelijke verschijnselen ontdekken

 • De wetenschap heeft bijgedragen aan het verduidelijken van veel wetenschappelijke concepten. Wat op zijn beurt heeft bijgedragen aan de ontdekking van toepassingen en natuurverschijnselen.

 • De natuurkunde is het grootste bewijs van het belang van wetenschap in het menselijk leven, dat heeft bijgedragen aan de ontdekking van mogelijkheden die de mensheid ten goede kwamen: “elektriciteit, wateropwekking, zwaartekracht, energieproductie,….”

3- Terugdringen van de werkloosheid

 • Wetenschap speelde een belangrijke rol bij het ‘economisch vooruitgaan’ van landen.

 • Het heeft bijgedragen tot de ondersteuning van individuen en het bieden van werkgelegenheid die aansluit bij hun opleidings- en academisch niveau.

4- Verbetering van de levensstandaard

 • Wetenschap draagt ​​bij aan het leggen van de basis voor wetenschappelijke toepassingen die mensen helpen hun doelen te bereiken en de vereiste levensstandaard te bereiken.

 • Het produceren van moderne technologische middelen die het menselijk leven vergemakkelijken.


Islam moedigt kennis aanAls vervolg op ons gesprek over het onderwerp van het uiten van kennis, wordt er iets genoemd in de Heilige Koran en de nobele hadiths dat kennis aanmoedigt en de deugd ervan verklaart. Het had de grootste impact bij het behalen van overwinningen bij de invasies. En voor ons ligt de Heilige Koran, een groot taalwonder.

Wetenschappen beperken zich niet alleen tot religieuze of wetenschappelijke zaken; Integendeel, de literaire en taalwetenschappen… en andere. Elk type heeft een speciaal belang, en we moeten het eerste vers uit de Heilige Koran, dat oproept tot leren, niet vergeten. De Almachtige zei: “Reciteer in de naam van jouw Heer die geschapen heeft” (Soerat Al-Alaq: Vers 1)


Verzen die aandringen op kennis • Allah zegt:

  “En zeg: ‘Mijn Heer, vergroot mijn kennis.’” Een persoon kan niet van alles op de hoogte zijn, dus het was altijd een van de smeekbeden van de Profeet aan God om zijn kennis te vergroten.

 • Allah zegt:

  “Zeg: Zijn degenen die weten gelijk aan degenen die niet weten? Alleen degenen met begrip herinneren zich. “Er is een verschil tussen de geleerde en anderen in de ogen van God.

 • Allah zegt:

  “En degenen aan wie kennis is gegeven, zien dat wat van uw Heer naar u is neergezonden de waarheid is en leidt naar het pad van de Machtige, de Prijzenswaardige.”

 • Allah zegt:

  “En Wij hebben alleen mannen voor jullie gezonden aan wie Wij hebben geopenbaard, dus vraag het aan de mensen van de Herdenking als jullie het niet weten.” God spoorde ons in de verzen aan om terug te keren naar de mensen met kennis en van hen te leren wat we niet hebben. kennis van.

 • Allah zegt:

  “God zal degenen onder jullie die geloofd hebben, opwekken en degenen aan wie kennis in graden gegeven is.” Het vers toont de status van gelovigen in het hiernamaals. Terwijl God hun gelederen in het Paradijs verhoogt.

 • Allah zegt:

  “Het zijn alleen degenen van Zijn dienaren die God vrezen die kennis hebben. God is inderdaad Machtig en Vergevingsgezind. “De geleerde is altijd banger voor God dan de rest van zijn schepping.

 • Allah zegt:

  “Lees, en jouw Heer is de Meest Genereus, die onderwijst met de pen, die de mens heeft geleerd wat hij niet wist.”

Mis het ook niet: Voltooi het onderwerp Moederexpressie


Hadiths die aandringen op kennisOp gezag van Muawiyah bin Abi Sufyan – moge God tevreden met hem zijn – op gezag van de Profeet: “Voor wie God het goede wenst, zal Hij hem begrip van de religie geven, maar ik ben een rechter en God geeft, en de de zaken van deze natie zullen niet in orde blijven totdat het Uur komt, of totdat er een moeder komt.' Moge God u zegenen.

“Wie een pad volgt op zoek naar kennis, God zal hem meenemen op een pad dat afwijkt van de paden van het Paradijs. De engelen laten inderdaad hun vleugels zakken ter goedkeuring van de zoeker naar kennis, en wie er ook in de hemel is en wie zich op aarde bevindt, en de vissen in de diepten van de wateren zoeken vergeving van de geleerde, en de gunst van de geleerde over de aanbidder is als de gunst van de maan op een volle nacht over alle andere planeten…Op gezag van Abu Saeed Al-Khudri, dat de Boodschapper zei: “Mensen zullen naar je toe komen op zoek naar kennis, en als je ze ziet, zeg dan tegen hen: ‘Welkom, welkom’, volgens het gebod van de Boodschapper van God, Moge God hem zegenen en hem vrede schenken: ‘Leer ze.’ Ik zei tegen de scheidsrechter: ‘Wat leer je ze?’ Hij zei: ‘Leer ze.’”

“Als de zoon van Adam sterft, komt er een einde aan zijn werk, op drie na: voortdurende liefdadigheid, nuttige kennis en een rechtvaardig kind dat voor hem bidt.”


Conclusie van een nieuw onderwerp over wetenschappelijke expressieIn de context van het praten over het onderwerp van het uiten van kennis heeft de Islam kennis aangemoedigd; Omdat het van groot belang is bij het verspreiden ervan en het verhogen van de status ervan… is de goed geïnformeerde beter dan de onwetende; Daarom moeten we als moslims voorzichtig zijn bij het hooghouden van onze religie en leren wat nuttig is, zodat we vooruitgang kunnen boeken en de status van ons land ten opzichte van andere landen kunnen verhogen.

Er zijn veel soorten wetenschappen, die allemaal nodig zijn voor de wederopstanding van naties, die bijdragen aan het opbouwen en ontwikkelen van beschavingen. Ze dragen ook bij aan de status van het individu en de status in de samenleving, dus wees benieuwd waar jij voordeel uit haalt.


de recensent

 1. ↑ (Soera Taha: Vers 114)

 2. ↑ (Soera Az-Zumar: Vers 9)

 3. ↑ (Soerat Sheba: Vers 15)

 4. ↑ (Soera An-Nahl: Vers 43)

 5. ↑ (Soera Al-Mujadila: Vers 11)

 6. ↑ (Soera Fatir: Vers 28)

 7. ↑ (Soera Al-Alaq: verzen 3, 4, 5)

 8. ↑ “Verteller: Muawiyah bin Abi Sufyan | Bijgewerkt: Al-Bukhari | Bron: Sahih Al-Bukhari | Pagina of nummer: 7312 | Samenvatting van de uitspraak van de hadith: (Sahih)”

 9. ↑ Verteller: Abu Darda | Bijgewerkt: Al-Albani | Bron: Sahih Abi Daoud | Pagina of nummer: 3641 | Samenvatting van de uitspraak van de hadith: Sahih

 10. ↑ Verteller: Abu Saeed Al-Khudri | Bijgewerkt: Al-Albani | Bron: Sahih Ibn Majah | Pagina of nummer: 203 | Samenvatting van de uitspraak van de hadith: Hassan

 11. ↑ “Verteller: -| Bijgewerkt: Ibn Taymiyyah | Bron: Verzameling fatwa's Pagina of nummer: 1/191 | Samenvatting van de uitspraak van de hadith: Sahih